องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1