ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง