ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทองหมู่๑๔(สายทางหลวงแผ่นดิน๒๐๒๘-บ่อขยะ)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตร ระยะทางยาว๑๖๓เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๘๑๕ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้ายจุดเริ่มต้นบ้านดาบสถาพรจุดสิ้นสุดลานยางอาจาร์ยสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง