ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสาเล้าใหญ่ หมู่๒(สายนานายล่ำ-หน้าโรงเรียนบ้านเสาเล้า)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทาง๑๒๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๖๐๐ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางๆละ๐.๕๐เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้ายจุดเริ่มต้นนานางพอน จุดสิ้นสุดสวนนางปรารถนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง