ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเรือ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง