องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการมาตรการคุณธรรมและความโปรงใสปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุม ITA66 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการมาตรการคุณธรรมและความโปรงใสปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1