องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุลีมาศ กุลยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศุภชัย บุรีขันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปริฉัตร บุตรสะอาด
นักจัดการงานทั่วไป
นายชัยยุทธ ราชกรม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นายศราวุธ นนท์เหลาพล
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวพัชราพรรณ กุลยะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนีกร บุพศิริ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรจง มาปัน
นักการภารโรง
นายพิชิต ไชยเทียมพล
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยา บุรีขันธ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายเอกฤทธิ์ เพชรอุเทน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบาชัย กุลยะ
คนงานทั่วไป