องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุลีมาศ แปลงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศุภชัย บุรีขันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปริฉัตร บุตรสะอาด
นักจัดการงานทั่วไป
นายชัยยุทธ ราชกรม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศราวุธ นนท์เหลาพล
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวพัชราพรรณ กุลยะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนีกร บุพศิริ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรจง มาปัน
นักการภารโรง
นายพิชิต ไชยเทียมพล
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยา บุรีขันธ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายเอกฤทธิ์ เพชรอุเทน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบาชัย กุลยะ
คนงานทั่วไป