องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตยา ปูนจันตัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรอุมา ขวัญเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชนัญดา บุรีขันธ์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริลักษณ์ มะสุกใส
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิภาวดี ยงทอง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางแวววิมล เพชรอุเทน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ