องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายอนุชิต หงษาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
โทร : 084-7903570
นายชอบ นนเลาพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
คนที่ 1
โทร : 093-5015369
นายเสงี่ยม ดวงดูสัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
คนที่ 2
โทร : 087-1552832
นายไพโรจน์ นนท์เหล่าพล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
โทร : 085-6080086
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-3216629
นางสาวสมลักษณ์ นาเหนือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3143989