messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุพัตราโพชราช
นักวิชาการศึกษา
สิบเอกมนัสพล มณีปกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปง./ชง.)
นางรุ่งนภา วงษาศรี
ครู
นางวัชริน โยลัย
ครู
นางอัชราวดี บุรีขันธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวขนิษฐา กอยท่าแดน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุมิตรา วงศ์ล่าม
ผู้ดูแลเด็ก