องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายอนุชิต หงษาดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
โทร : 084-7903570
นายชอบ นนเลาพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
คนที่ 1
โทร : 093-5015369
นายเสงี่ยม ดวงดูสัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
คนที่ 2
โทร : 087-1552832
นายไพโรจน์ นนท์เหล่าพล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
โทร : 085-6080086
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-3216629
นางสาวสมลักษณ์ นาเหนือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3143989
account_box ฝ่ายสภา
นายประยงค์ มะสุใส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
นายพิชิต กอยท่าแดน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
นายล่ำ คุตะโค
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายเตียง คอนมุงคุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางฮวย วงนาเหนือ
ส.อบต.หมู่ 7
นายเกรียงศักดิ์ ชินคำ
ส.อบต.หมู่ 8
นายสินชัย วงษาพัด
ส.อบต.หมู่ 9
นายโกวิทย์ นนท์เหล่าพล
ส.อบต.หมู่ 10
นางไพโรจน์ กุลยะ
ส.อบต.หมู่ 12
นายอนุวัตร กานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายวันดี กุลยะ
ส.อบต.หมู่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสมลักษณ์ นาเหนือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกไพรักษณ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุลีมาศ แปลงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศุภชัย บุรีขันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปริฉัตร บุตรสะอาด
นักจัดการงานทั่วไป
นายชัยยุทธ ราชกรม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศราวุธ นนท์เหลาพล
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวพัชราพรรณ กุลยะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนีกร บุพศิริ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายบรรจง มาปัน
นักการภารโรง
นายพิชิต ไชยเทียมพล
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยา บุรีขันธ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายเอกฤทธิ์ เพชรอุเทน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายบาชัย กุลยะ
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตยา ปูนจันตัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรอุมา ขวัญเมือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชนัญดา บุรีขันธ์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริลักษณ์ มะสุกใส
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิภาวดี ยงทอง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางแวววิมล เพชรอุเทน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมฤทธิ์ แสนมอม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายทนงศักดิ์ วงศ์ล่าม
นายช่างโยธา
นายเพชรชัยพร คุตะโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภัทรเดโชน สอนพิมพ์พ่อ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายไชยา มะสุใส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเดวิด โยลัย
คนงานประจำรถขยะ
นายคำฟอง ดวงสัน
คนงานประจำรถขยะ
นายเสรี สนธะลี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย นนท์เหล่าพล
คนงานประจำรถขยะ
นายสมเกียรติ วงษาพัด
คนงานประจำรถขยะ
นายโยครี นาแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกไพรักษณ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวทัศนา กุลยะ
นักพัฒนาชุมชน
นายธนกูล วงศ์ล่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุพัตราโพชราช
นักวิชาการศึกษา
สิบเอกมนัสพล มณีปกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ่งนภา วงษาศรี
ครู
นางวัชริน โยลัย
ครู
นางอัชราวดี บุรีขันธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวขนิษฐา กอยท่าแดน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุมิตรา วงศ์ล่าม
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอัยฎา​ รตินรภัทร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ