messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวสมลักษณ์ นาเหนือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมฤทธิ์ แสนมอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกไพรักษณ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม