องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.โพนสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file มาตรฐานหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1